• Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) informujemy:

1. Administratorem danych osobowych jest PPU WIK-TOR Sp. z o.o., ul. Janowska 19, 61-321 Poznań, NIP: 7820006270, KRS:0000160451, dalej zwana Administratorem. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul.Bodawska 1, 61-309 Poznań lub mailowo: biuro@wik-tor.pl

2. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B i f RODO, tj. w celu zawarcia lub wykonania łączącej nas umowy lub umów, w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w celu realizacji złożonych przez Państwa zamówień lub w celu marketingu bezpośredniego w przypadku wyrażenia takiej zgody przez Państwa.

3. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do krajów poza Unią Europejską. Spółka nie udostępnia danych innym podmiotom, chyba, że jest to konieczne do realizacji Państwa zamówień lub zostały zawarte dodatkowe ustalenia w tym zakresie z Państwem.

4. Państwa dane osobowe zebrane podczas rejestracji będą wykorzystane wyłącznie do umożliwienia zalogowania się do naszego sklepu, realizacji zamówienia, pobrania pieniędzy czy wysyłki. Państwa dane mogą być w tym celu przekazane odpowiednim firmom obsługującym płatności internetowe i spedycyjnym. Firmy te nie będą wykorzystywać danych w żadnym innym celu. Rejestracja nie jest obowiązkowa.

Przetwarzamy dane osobowe wyłącznie przez czas niezbędny dla realizacji zamierzonych celów.

5. Art. 6 ust. 1 lit. a RODO - w innych celach, jeżeli wyrazili Państwo na to zgodę.

6. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie - tj. dostępne na stronach www oraz przez rejestry urzędowe.

7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, w każdym momencie uprawnieni są Państwo do dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych. Uprawnienia te mogą Państwo realizować informując mailowo biuro@wik-tor.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże, bez ich podania nie będzie możliwe wykonanie dla Państwa usługi wykonania umowy/zlecenia.

W przypadku naruszenia Regulaminu naszego sklepu, naruszenia prawa lub gdy będą wymagały tego przepisy, możemy udostępnić Twoje dane organom wymiaru sprawiedliwości lub odpowiednim uprawnionym służbom.

8. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Nie przewiduje się, że jakiekolwiek kategorie wrażliwych danych osobowych będą przetwarzane przez Administratora.